معماریکا

طراحی و اجرای روف گاردن در تهران

روف گاردن در زندگی شهری طراحی و اجرای روفگاردن در تهران

روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

زندگی شهری با کیفیت نتیجه توزیع متعادل بین ساختمان ها، جاده ها و فضاهای سبز است. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا انواع مختلف استفاده از مناطق سبز در شهر، عملکردها، اندازه ها و مناطق خدماتی مناطق سبز تأثیر آنها را بر کیفیت زندگی شهری نشان می دهد. با این حال، تامین نیازهای مسکن جمعیت به سرعت در حال افزایش در شهرهای بزرگ منجر به کاهش مناطق سبز، به ویژه در مراکز شهرها و اطراف آن‌ها می‌شود. با توجه به ارزش بالای ملکی زمین ها در شهرها و نیاز به فضای سبز جمعیت روزافزون، استفاده از فضاهای خالی در ساختمان های شهرهای بزرگ با کارکردهای متفاوت و روف گاردن ساده استفاده چند منظوره از تراس ها یا پشت بام ها آشکار شده است. که پشت بام ها پتانسیل زیادی را به عنوان فضای سبز تشکیل می دهند.

روف گاردن

برای قرن ها، مردم از باغ های پشت بام و تراس برای اهداف زیست محیطی و زیبایی شناختی استفاده می کردند. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا امروزه باغ‌های پشت بام و تراس به‌عنوان مکان‌هایی که می‌توانند از افراد در برابر شرایط منفی محیط بیرونی محافظت کنند و همچنین فضای سبزی را فراهم کنند که بتوانند به مردم شهر بسیار نزدیک شوند، اهمیت پیدا کرده‌اند. ارزیابی روف گاردن در رده مناطق سبز در سطح ساختمان و مناطق سبز در سطح واحد شهر امکان پذیر است. هنگام نگاه کردن به باغ های پشت بام در سطح ساختمان؛ در ساختمانی که روف گاردن روی آن قرار دارد، عمر سیستم سقف افزایش یافته و تعادل حرارتی تنظیم می شود. در سطح واحد شهر، ایجاد مناطق سبز بر روی پشت بام ساختمان ها، اثرات دماهای شدید، جریان سطحی و کیفیت آب در شهر را تنظیم می کند. قیمت ترموود تراس

چوب ترمو ود
روف گاردن در زندگی شهری

طراحی و اجرای روف گاردن

امروزه باغ‌های طراحی و اجرای تراس پشت بام و تراس به‌عنوان مکان‌هایی که می‌توانند از افراد در برابر شرایط منفی محیط بیرونی محافظت کنند و همچنین فضای سبزی را فراهم کنند که بتوانند به مردم شهر بسیار نزدیک شوند، اهمیت پیدا کرده‌اند. ارزیابی روف گاردن در رده مناطق سبز در سطح ساختمان و مناطق سبز در سطح واحد شهر امکان پذیر است. هنگام نگاه کردن به باغ های پشت بام در سطح ساختمان؛ در ساختمانی که روف گاردن روی آن قرار دارد، عمر سیستم سقف افزایش یافته و تعادل حرارتی تنظیم می شود. در سطح واحد شهر، ایجاد مناطق سبز بر روی پشت بام ساختمان ها، اثرات دماهای شدید، جریان سطحی و کیفیت آب در شهر را تنظیم می کند. امروزه باغ‌های پشت بام و تراس به‌عنوان مکان‌هایی که می‌توانند از افراد در برابر شرایط منفی محیط بیرونی محافظت کنند و همچنین فضای سبزی را فراهم کنند که بتوانند به مردم شهر بسیار نزدیک شوند، اهمیت پیدا کرده‌اند.

ارزیابی روف گاردن در رده مناطق سبز در سطح ساختمان و مناطق سبز در سطح واحد شهر امکان پذیر است. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا هنگام نگاه کردن به باغ های پشت بام در سطح ساختمان؛ در ساختمانی که روف گاردن روی آن قرار دارد، عمر سیستم سقف افزایش یافته و تعادل حرارتی تنظیم می شود. در سطح واحد شهر، ایجاد مناطق سبز بر روی پشت بام ساختمان ها، اثرات دماهای شدید، جریان سطحی و کیفیت آب در شهر را تنظیم می کند. ارزیابی روف گاردن در رده مناطق سبز در سطح ساختمان و مناطق سبز در سطح واحد شهر امکان پذیر است. هنگام نگاه کردن به باغ های پشت بام در سطح ساختمان؛ در ساختمانی که روف گاردن روی آن قرار دارد، عمر سیستم سقف افزایش یافته و تعادل حرارتی تنظیم می شود. تراس کوچیک

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

طراحی و اجرای بام سبز

در سطح واحد شهر، ایجاد مناطق سبز بر روی پشت بام ساختمان ها، اثرات دماهای شدید، جریان سطحی و کیفیت آب در شهر را تنظیم می کند. ارزیابی روف گاردن در رده مناطق سبز در سطح ساختمان و مناطق سبز در سطح واحد شهر امکان پذیر است. هنگام نگاه کردن به باغ های پشت بام در سطح ساختمان؛ در ساختمانی که روف گاردن روی آن قرار دارد، عمر سیستم سقف افزایش یافته و تعادل حرارتی تنظیم می شود. در سطح واحد شهر، ایجاد مناطق سبز بر روی پشت بام ساختمان ها، اثرات دماهای شدید، جریان سطحی و کیفیت آب در شهر را تنظیم می کند. طراحی روف گاردن با ترموود

با توجه به رشد سریع جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به ساختمان نیز در حال افزایش است. این وضعیت باعث کاهش فضاهای باز و فضای سبز داخل و اطراف شهر و افزایش قیمت زمین در شهر می شود.

در شهرهای امروزی دیده می شود که به جای ساختمان های کم ارتفاع و خانه های مستقل با باغ، ساختمان های چند طبقه ساخته می شود. در شهرهای بزرگ، این وضعیت با سرعت بیشتری توسعه می یابد. مناطق سبز فعال و غیرفعال و مناطق سبز مسکونی ساخته شده در مراکز شهرها و اطراف آنها برای رفع نیازهای تفریحی مردم کافی نیست. در محیط شهری که فضای سبز و فضای باز رو به کاهش است، سعی می شود نیاز مردم شهر به فضاهای سبز با برنامه ریزی باغ های پشت بام و تراس برطرف شود. باغ های پشت بام و تراس به دلیل محیط های شهری سالم و با کیفیتی که در شهر ایجاد می کنند، اهمیت حیاتی دارند.

روف و تراس گاردن نمی تواند جایگزین فضاهای سبز فعال و غیرفعال در شهر شود. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا با این حال؛ با اطمینان از قابل سکونت بودن ساختمان های شهر، محیط زندگی پرندگان و پروانه ها را نیز ایجاد می کنند. اینکه باغ های پشت بام و تراس را فقط به عنوان مناطق کاشته شده در نظر بگیریم صحیح نیست. پشت بام و تراس واقع در مناطق مسکونی از سطح ساختمان تا سطح شهر
باغ ها فضاهای مشترکی هستند که در آن ارتباطات اجتماعی در محیط شهری فراهم می شود. از گذشته تا به امروز، مردم از باغ های پشت بام و تراس برای اهداف زیست محیطی و زیبایی شناختی طراحی و استفاده کرده اند. باغ های پشت بام و تراس فضاهای سبزی هستند که نیازهای تفریحی مردم در سطح ساختمان را برآورده می کنند و همچنین مکان هایی هستند که گاه افراد را از منفی بودن شرایط محیطی فیزیکی در فرآیند تاریخی محافظت می کنند. طراحی روف گاردن کلاسیک

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

ارتفاع دیوار و روف گاردن در زندگی شهری

توابع ارتباط اجتماعی روف گاردن

روف گاردن ها مناطقی با اهمیت شهری با ویژگی ایجاد فضای سبز در سطح ساختمان هستند. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا روف گاردن ها را می توان فضاهای جمعی با نقش اجتماعی بالا دانست. زیرا امکان ملاقات، ملاقات، گفتگو و اشتراک گذاری زندگی شهری در روف گاردن برای افراد مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان بام‌گاردن‌ها را به‌عنوان نقاط کانونی فرهنگی طبقه‌بندی کرد که در آن ارتباطات اجتماعی از نظر رفع نیازهای اجتماعی و تضمین تداوم و توسعه اجتماعی-فرهنگی صورت می‌گیرد.طراحی روف گاردن مدرن

کارکردهای اقتصادی روف گاردن

کاهش هزینه تمدید

از آنجایی که نور خورشید در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند، عمر سیستم ضد آب در روف گاردن بسیار طولانی است.

نیمکت ترمووود
روف گاردن در زندگی شهری

کاهش هزینه گرمایش

این ماده ای است که به طور مثبت به عایق حرارتی خاک کمک می کند، که اساس آرایش رویشی در روف گاردن را تشکیل می دهد. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا به همین دلیل، کاهش هزینه های انرژی در ساختمان هایی با روف گاردن اتفاق می افتد. روف گاردن ها همچنین با محافظت از ساختمان در برابر دمای بالا در برابر نور خورشید، عمر سیستم های پشت بام را افزایش می دهند. ساخت کابینت با تجهیزات توکار

کاهش هزینه زهکشی

مقدار قابل توجهی از آب باران در روف گاردن به دلیل تبخیر به طبیعت باز می گردد. با توجه به بازگشت به طبیعت، میزان آب تخلیه شده کاهش می یابد و کاهش میزان آب باعث کاهش هزینه در سیستم زهکشی و کاهش بار وارده بر سیستم فاضلاب شهری می شود.

کارکردهای اکولوژیکی روف گاردن

کاهش سطح گرد و غبار و دود

روف گاردن ها با کمک عناصر گیاهی که دارند گرد و غبار و سایر آلاینده ها و مواد مضر موجود در هوا را جذب می کنند. گاز خطرناک دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب می کند و گاز اکسیژن را به بیرون می دهد. تأثیر مثبتی بر ریزاقلیم شهر دارد. اجرای تراس گاردن

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

کاهش سطح نویز

خود خاک و مواد گیاهی که برای چیدمان رویشی در روف گاردن استفاده می شود خاصیت جذب صدا دارد. به همین دلیل وظیفه کاهش صدایی که هم در داخل ساختمان و هم در مجاورت ساختمان ایجاد می شود را دارد.

زیستگاه طبیعی گیاهان و حیوانات

روف گاردن از نظر حیات طبیعی در شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا زیستگاه های طبیعی در شهرهای بزرگ تقریباً وجود ندارند. به همین دلیل، روف گاردن های ایجاد شده در سطح ساختمان باعث افزایش میزان فضای سبز شهر و افزایش سرانه فضای سبز می شود و در عین حال به حفاظت از زیستگاه و تنوع زیستی در شهر نیز کمک می کند. روف گاردن ها کارکرد آشکارسازی زندگی واحه ای را در «محیط استریل شهری» دارند. باغ هایی که روی پشت بام ساختمان ها طراحی شده اند برای پرندگان، زنبورها، پروانه ها و سایر حشرات جذاب تر از سطح زمین هستند.چوب ترمو ضد آب

عملکردهای تفریحی روف گاردن

روف گاردن فرصت های تفریحی فعال و غیرفعال را فراهم می کند. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا آنها با فرصت تفریحی که ایجاد می کنند، با ایفای نقش مثبت بر روانشناسی انسان در شهرهای متعادل با طبیعت و پر از استرس، محیطی آرامش بخش و آرامش بخش ایجاد می کنند. نیازهای تفریحی کاربر با گنجاندن مناطق تفریحی، زمین بازی و فضاهای ورزشی در روف گاردن تامین می شود. با کنترل ادراک کاربر با گیاهان مورد استفاده در روف گاردن؛ همچنین می توان با کنترل آنچه می بیند، می شنود و احساس می کند، احساسات کاربر را تغییر داد.

طراحی روف گاردن

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا روف گاردن در یک ساختمان در مرحله طراحی روف گاردن طراحی ساختمان ساخته می شود، ضروری است. زیرا ویژگی هایی مانند شرایط ریز اقلیمی مکانی که ساختمان در آن قرار دارد، مساحت پشت بام ساختمان و ماهیت ساختمان (هتل، اداره، اقامتگاه و …) طراح را در مرحله طراحی راهنمایی و کمک می کند. طراح تصمیم می گیرد که آیا سقف باید تراس باشد یا شیبدار. انواع سقف ساختمانی که با روف گاردن ساخته می شود، از نظر سیستم هایی که باید اعمال شوند، مهم هستند. معمولاً سقف شیبدار معمولی، سقف صاف و سقف شیبدار را می توان به عنوان روف گاردن طراحی کرد. با این حال، در مناطقی که شیب بیش از 36٪ است، باید اقدامات احتیاطی ویژه انجام شود. روف گاردن ها عموماً برای سقف های مسطح با عایق کاری خوب با رواناب 2 درصد استفاده می شوند. عملکرد و عمر سقف های مسطح، این امر به عوامل زیادی از جمله محل قرارگیری لایه های عایق رطوبتی و عایق حرارتی بستگی دارد.

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

در طراحی روف گاردن باید اندازه مساحت سقف را در نظر گرفت. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا در حین طراحی روف گاردن ها پس از محاسبه باری که پشت بام می تواند تحمل کند، باید با در نظر گرفتن وزن هر متر مربع، طراحی انجام شود. (در این محاسبات، وزن باران و برف، وزن حالت های خشک و اشباع از آب خاک گیاه و تراکم انسانی در صورت استفاده مردم نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد). در ساختمان های جدید سقف را می توان به گونه ای طراحی کرد که بار پیش بینی شده طراحی باغ را تحمل کند، در ساختمان های قدیمی با تقویت عناصر باربر میزان بار در هر متر مربع را می توان افزایش داد. در حین طراحی روف گاردن ها پس از محاسبه باری که پشت بام می تواند تحمل کند، باید با در نظر گرفتن وزن هر متر مربع، طراحی انجام شود. (در این محاسبات، وزن باران و برف، وزن حالت های خشک و اشباع از آب خاک گیاه و تراکم انسانی در صورت استفاده مردم نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد).

روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری مثل تهران

در ساختمان های جدید سقف را می توان به گونه ای طراحی و اجرا روف گاردن طراحی کرد که بار پیش بینی شده طراحی باغ را تحمل کند، در ساختمان های قدیمی با تقویت عناصر باربر میزان بار در هر متر مربع را می توان افزایش داد. در حین طراحی روف گاردن ها پس از محاسبه باری که پشت بام می تواند تحمل کند، باید با در نظر گرفتن وزن هر متر مربع، طراحی انجام شود. (در این محاسبات، وزن باران و برف، وزن حالت های خشک و اشباع از آب خاک گیاه و تراکم انسانی در صورت استفاده مردم نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد). در ساختمان های جدید سقف را می توان به گونه ای طراحی کرد که بار پیش بینی شده طراحی باغ را تحمل کند، در ساختمان های قدیمی با تقویت عناصر باربر میزان بار در هر متر مربع را می توان افزایش داد.

ترموود
روف گاردن در زندگی شهری

هنگام طراحی روف گاردن ها، شرایط اقلیمی کلان و خرد منطقه (آفتاب، باران، باد، دما)، نمایی که روف گاردن با آن روبرو خواهد شد (شمال، جنوب، شرق، غرب)، عملکرد و عملکرد بام گاردن، شدت استفاده از روف گاردن باید در نظر گرفته شود. معمار منظر باید از یک مهندس عمران یا معمار برای تحلیل ساختاری ساختمان در مرحله طراحی روف گاردن کمک بگیرد. هدف در اینجا محاسبه میزان وزن در قسمت های مختلف سقف است. بام سبز در تهران طراحی و اجرای روف گاردن با ترمووود در تهران

طراحی گرین وال و روف گاردن در زندگی شهری

در طراحی رویشی روف گاردن دو نوع طرح کاشت وجود دارد. فرم های کاشت را «کاشت فشرده» و «کاشت گسترده» می نامند. فرم های کاشت مختلط را نیز می توان متناسب با ویژگی های منطقه اعمال کرد. برای اینکه هم کاشت فشرده و هم کاشت گسترده در روف گاردن موفقیت آمیز باشد، باید زهکشی کافی، آب کافی و محیط کافی برای رشد گیاه فراهم شود.

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

در کاشت فشرده، کاشت شامل چمن، پوشش زمین، بوته ها و درختان وجود دارد. آلاچیق روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکادر لغت به معنای شدید است. بنابراین این نوع کاشت از نظر ضخامت خاک، گونه های گیاهی مورد استفاده یا سیستم های مورد استفاده متراکم است، هرچند از نظر فراوانی چندان متراکم نیست. در روف گاردن های متراکم، فراهم کردن محیط مناسب برای رشد گیاه به اندازه گودال کاشت درخت مربوط می شود. مساحت گودال کاشت با توجه به اندازه و تنوع درخت متفاوت است.

در کاشت های گسترده فقط از بوته های پاکوتاه، علف های هرز یکساله یا چند ساله و پوشش علفزار استفاده می شود. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا در لغت به معنای پراکنده است. این نوع کاشت معمولاً به اندازه کافی متراکم است که منطقه را کاملاً با پوشش گیاهی می پوشاند. اما از نظر ضخامت و سیستم خاک چندان پیچیده نیستند. گونه های انتخاب شده عموماً گیاهان کم نگهداری و کم نگهداری هستند که در برابر خشکسالی و حتی غوطه ور شدن گهگاهی مقاوم بوده و قابلیت زادآوری بالایی دارند. این گونه ها گیاهانی هستند که می توانند در خاک های کم عمق و کمتر حاصلخیز زندگی کنند و در جهت افقی رشد کنند. روف گاردن هایی که در اثر کاشت گسترده ایجاد می شوند در دنیا بام سبز نیز نامیده می شوند. این نوع کاشت اخیراً بسیار رایج شده است.

در نتیجه،امروزه نیاز به روف گاردن در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه باربیکیو ذغالی روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا که جمعیت آن به سرعت در حال افزایش است و مناطق سبز در حال کاهش است به سرعت در حال افزایش است. روف گاردن ها جریان سطحی شهرها را متعادل می کنند. از وارد شدن بار بیش از حد به فاضلاب جلوگیری می کند. تعادل حرارتی ساختمان را تنظیم می کند. دمای شدید یا سایر شرایط آب و هوایی شدید ایجاد شده توسط سطوح سخت در شهرها را تنظیم می کند. روف گاردن ها با کارکردهای اکولوژیکی و تفریحی خود نقش مهمی در ایجاد فضای زندگی طبیعی در شهرها و افزایش سرانه فضای سبز در شهر دارند. با این حال، روف گاردن هرگز نمی تواند جای جنگل یا هیچ اکوسیستمی را در طبیعت بگیرد، می توان آن را اقدامی درست در جهت تخریب مناطق سبز با افزایش ساخت و ساز در شهر روف گاردن در زندگی شهری و تلاش برای بازیابی مناطق سبز از دست رفته با ساخت سقف دانست. باغ در ساختمان هایی که باید در آنها فضای سبز ایجاد شود. روف گاردن ها که به عنوان یک عنصر کمکی در تضمین یکپارچگی فضای سبز شهر ایفا می کنند، با کارکردهای اقتصادی، اکولوژیکی و تفریحی خود نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می کنند.

پرگولا
روف گاردن در زندگی شهری

طراحی و اجرای روف گاردن

روف گاردن ها به دلیل تفاوت در هدف تحقق آنها از نظر عملکرد و فواید و اشکال مختلف مراقبتی که بر این اساس به وجود می آیند به دو گروه فشرده و گسترده تقسیم می شوند کمک کنید. دانشیار دکتر. یلدیز آکسوی / مدرسه حرفه ای دانشگاه باهچه شهیر گروه منظر مدرس دانشگاه باهچه شهیر هماهنگ کننده کارگاه برنامه ریزی و طراحی منظر دانشگاه باهچه شهیر روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا. باغ بام فشرده دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

آنها ترتیبات سقف مسطح هستند که در آن گیاهانی مانند چمن، بوته ها، درختچه ها و درختان که در محیط رشد با نیروی کار فشرده و ورودی های تولید مازاد تقاضای زیادی دارند و مواد بی جان مختلف مورد استفاده در مطالعات محوطه سازی نیز استفاده می شود. کاشت فشرده، که اغلب به خاک عمیق نیاز دارد، نیاز به سیستم های عایق، فیلتر، زهکشی و آبیاری کامل دارد. این وضعیت باعث می شود که روف گاردن های فشرده بسیار پرهزینه باشند. روف گاردن های فشرده برای پیاده روی و فعالیت های تفریحی مختلف مناسب هستند چوب ترمو متری چنده ؟
در چیدمان های فشرده سقف، مانند کاشت گسترده، محدودیتی در انتخاب گونه ها در چارچوب شرایط اکولوژیکی وجود نداردترتیبات فشرده سقف نیاز به اقدامات نگهداری منظم مانند آبیاری، کوددهی، سمپاشی، هرس و حذف علف های هرز دارد

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

، کاشت‌هایی هستند که در خاک‌های کم‌عمق روی سقف‌های مسطح یا شیب‌دار با حداقل یا بدون نگهداری در مناطق بسیار بزرگ ایجاد می‌شوند، جایی که هزینه‌های نیروی کار و تولید و نگهداری به حداقل می‌رسد در این نوع کاشت از بوته های پاکوتاه، خزه ها، علف های هرز یکساله و چند ساله (علفزار) و برخی از گیاهان پوششی با ساختار ساکولنت استفاده می شود. گونه های انتخاب شده عموماً به یخبندان، خشکسالی، آب زیاد و زادآوری زیاد مقاوم هستند
با توجه به کاربرد روف گاردن های وسیع بر روی سطوح بسیار بزرگ، حداقل ضخامت خاک از نظر استاتیک و هزینه ساختمان اهمیت پیدا می کند. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که عمق خاک در باغ های وسیع می تواند تا 10 یا حتی 5 سانتی متر مناسب باشد
روف گاردن های وسیع برای قدم زدن و فعالیت های تفریحی مناسب نیستندروف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا

وزن مهمترین موضوع در طراحی باغ روی پشت بام یک پروژه یا ساختمان موجود است. باربیکیو باغی پس از محاسبه باری که سقف می تواند تحمل کند، طراحی باید با در نظر گرفتن وزن در متر مربع انجام شود (در این محاسبات وزن باران و برف، وزن شرایط خشک و اشباع از آب خاک گیاه و … تراکم انسان اگر قرار است توسط مردم استفاده شود نیز باید ارزیابی شود).
در ساختمان‌های جدید، سقف را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که بار پیش‌بینی‌شده طراحی باغ را تحمل کند و در ساختمان‌های قدیمی، با تقویت عناصر حامل، میزان بار در هر متر مربع را افزایش داد

ترموود
روف گاردن در زندگی شهری

طراحی و اجرای روف گاردن در تهران

روف گاردن های پراکنده برای مناطقی با ظرفیت باربری پایین مناسب هستند و نمی توان از آنها به عنوان روف گاردن استفاده کرد. نکاتی برای داشتن روف گاردن روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا هزینه آن در مقایسه با دو کلاس دیگر بسیار پایین است لایه زیرلایه معدنی با مواد مغذی بسیار کم خیلی عمیق نیست، اما برای جوامع گیاهی کم رشد با تحمل بالا، که خیلی سخت نیستند، مناسب هستند. آفتاب، باد و خشکسالی یک چالش اضافی برای گیاهان روی پشت بام ها هستند. جوامع گیاهی که می توانند خشکسالی را تحمل کنند و با شرایط سخت مکانی که در آن کاشته می شوند سازگار شوند، گونه های ارجح در محیط های خشک کوهستانی، در ساحل دریا، در مراتع نیمه خشک یا خشک هستند. جوامع گیاهی متشکل از جلبک ها، گیاهان آبزی، گیاهان دارویی و علفزارها منظره ای دلپذیر را تشکیل می دهند

روف گاردن های با تراکم متوسط ​​از نظر نیاز در وسط روف گاردن های پراکنده تا متراکم قرار دارند. در مقایسه با روف گاردن های پراکنده، پرهزینه تر، نیاز به نگهداری بیشتر و وزن بیشتری دارندمحیط زندگی عمیق تر تنوع گسترده تری از امکانات طراحی را فراهم می کند. اگرچه درخت و درختچه بلندی وجود ندارد، اسطوخودوس را می توان از چمنزارهای مختلف، گیاهان چند ساله و درختچه ها کاشت
چمن، گیاهان چند ساله، درختچه ها و درختان را می توان در باغ های متراکم پشت بام مشاهده کرد. با ساخت گذرگاه ها، نیمکت ها و حتی استخر می توان ویژگی های اضافی را به پشت بام آورد. هیچ محدودیتی در طراحی و به صورت جداگانه وجود ندارد، اما نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت. با ایجاد سیستم روف گاردن، جوامع گیاهی انتخاب شده باید با یکدیگر سازگار باشند. علاوه بر این، روف گاردن های فشرده نیاز به نگهداری بیشتری نسبت به باغ های بام پراکنده دارند و سیستم آبیاری و کوددهی ضروری است هوشمند سازی روف گاردن

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

این یکی از بزرگترین باغ های پشت بام است که اخیراً در تهران ساخته شده است. این باغ که در ساختمان متروسیتی در لونت روف گاردن در زندگی شهری ، در سمت مرکز خرید رو به روی روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا قرار دارد، توسط مرکز ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این باغ که در مساحتی بالغ بر 6000 متر مربع گسترده شده است، شامل زمین های بسکتبال، مینی فوتبال و تنیس و سازه هایی مانند مینی بار می باشد. این منطقه که با درختان کوچک، بوته ها و چمن کاشته شده، دارای سیستم روشنایی و آبیاری دقیق است. درختان با برگ های بزرگ در گیاهان و گلدان های برجسته دیده می شوند. همچنین یک مسیر دویدن تارتان، تراس های چوبی و یک استخر کوچک تزئینی وجود دارد. نمی توان این منطقه را از نظر ظاهری از یک باغ در سطح زمین جدا کرد. از آنجایی که باغ قبل از ساخت بنا برنامه ریزی شده بود، محدودیت بار زیادی در منطقه وجود ندارد. بدون محدودیت بار طراحی باغ را تحت تأثیر قرار داد و طراحی را تسهیل کرد. از خاک به عنوان بستر رشد در باغ استفاده می شد. سایر لایه های ساختاری از مواد جدید تشکیل شده است. به این ترتیب باغی پدید آمده که بسیار مفید و دارای کارکردهای گوناگون است چوب ترمو روف گاردن

نمونه کار روف گاردن و روف گاردن در زندگی شهری

این منطقه که یکی از قدیمی ترین باغ های پشت بام روف گاردن در زندگی شهری است، در بالای ساختمان اضافی هتل در پشت هتل هیلتون در هاربیه، روف گاردن در زندگی شهری  واقع شده است. ساخت باربیکیو روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا بین این باغ که با سیستم سبز بام کلاسیک ایجاد شده است و باغ ساختمان اصلی هتل انتقالی وجود دارد و در حین قدم زدن در این باغ نمی توان متوجه شد که منطقه سبزه بام است. باغ‌های جلو و پشت هتل را می‌توان سبزه پشت بام نیز نامید، زیرا بر روی سازه‌هایی مانند پارکینگ، انبارها و دیگ‌خانه‌ها قرار گرفته‌اند. این باغ ها قبل از ساخت بنا برنامه ریزی شده و بر این اساس ظرفیت تحمل بار ساختمان تعیین شده است. با این حال، از آنجایی که باغ با سیستم کلاسیک اجرا می شود، کاشت یک ساختمان موجود با این نوع سیستم بسیار دشوار است. این به این دلیل است که سیستم های این نوع بسیار سنگین هستند. از آنجایی که روف گاردن هتل هیلتون یکی از اولین نمونه های روف گاردن در زندگی شهری است، منطقه بسیار مهمی است و از نظر زیبایی نیز عملکرد مهمی دارد. این باغ دارای درختان و درختچه های نسبتاً بزرگی است. بنابراین، می توان آن را به عنوان مثال خوبی از سبز شدن فشرده پشت بام ارائه کرد. روف گاردن پشت بام

چوب ترمو
روف گاردن در زندگی شهری

تهران واقع شده است، دارای تراس های بزرگ و مناطق کاشت در این تراس ها است. تراس روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا اگرچه نمی توان سایت را به معنای دقیق کلمه به عنوان روف گاردن تعریف کرد، اما به دلیل اینکه در جاهایی دارای روف گاردن کوچک است در اینجا گنجانده شده است. درختان کوچک و بوته های بزرگ در جزایر گیاهی در طبقات بالای ساختمان کاشته شدند. از آنجایی که سازه برای حمل آنها طراحی شده است، تاکنون مشکلی وجود نداشته است. به طور کلی مرکز تجمع و اجتماعات است. نقاطی که مناطق کاشت در آن قرار دارند را می توان به عنوان نمونه ای از باغ های فشرده بام ارائه کرد.

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

روف گاردن که در سال های اخیر در شهرهای بزرگ تقریبا به یک ضرورت تبدیل شده است، در کشور ما بسیار محدود است. به خصوص در آلمان به دلیل اهمیتی که به محیط زیست داده می شود، روف گاردن به بخشی از زندگی انسان تبدیل شده است. در حالی که نزدیک به 80 درصد از پشت بام های اشتوتگارت سبز شده است، یافتن نمونه ای از باغ بام در کشور ما آسان نیست فروش چوب ترمو در شیراز

نمونه کار روف گاردن در تهران و روف گاردن در زندگی شهری

در 30 سال گذشته، ایده ایجاد روف گاردن در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی برای جایگزینی مناطق سبز از دست رفته در نتیجه توسعه مطرح شده است. روف گاردن ها جریان سطحی شهرها را متعادل می کند، از بار بیش از حد فاضلاب جلوگیری می کند، تعادل حرارتی ساختمان را تنظیم می کند. در شهرها، آنها می توانند تا حدودی در تنظیم دمای شدید ایجاد شده توسط سطوح سخت یا سایر شرایط آب و هوایی خارق العاده و ایجاد فضای زندگی طبیعی در شهر کمک کنند. با این حال، نمی توان انتظار داشت که این مناطق جایگزین جنگل یا هر اکوسیستمی در طبیعت شوند

در برخی از شهرهای آلمان، ایجاد روف گاردن های گسترده به دلیل مزایای زیست محیطی آنها به یک الزام قانونی تبدیل شده است. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو تراس با چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا همچنین مشخص است که ساختمان‌های دارای روف گاردن در سال‌های اخیر در اروپا و آمریکا تحت ارزیابی‌های خاصی تحت عنوان «معماری سبز» یا «ساختمان‌های پایدار» قرار دارند. این ارزیابی ها بر اساس معیارهای خاصی انجام می شود و توسط برنامه های گواهینامه های مختلف پشتیبانی می شود

روف گاردن در زندگی شهری
روف گاردن و جایگاه آنها در زندگی شهری

موسسات و سازمان‌های زیادی برای محبوب کردن باغ‌های پشت بام در جهان تأسیس شده‌اند. هر ساله کنفرانس هایی توسط این سازمان ها در زمان های مشخصی برگزار می شود و مطالعاتی برای افزایش استفاده از روف گاردن با مشارکت نهادهای خصوصی یا دولتی انجام می شود. نمونه ای از آنها سازمان بام های سبز برای شهرهای سالم است. این سازمان انجمنی است که برای تحقیق در مورد مزایای باغ های پشت بام در آمریکا کار می کند. این تشکل توسط سازمان های مردم نهاد، شرکت های تولید کننده در این زمینه و دانشگاه ها حمایت می شود. به این ترتیب هدف توسعه روف گاردن ها و قرار دادن آنها بر بستر علمی است

با این حال، روف گاردن ها هنوز در کشور ما در حال توسعه هستند و نوع چیدمان چندان رایجی نیستند. روف گاردن جایگاه آنها در زندگی شهری طراحی و اجرای بام سبز در تهران ارتفاع دیوار روفگاردن گرین وال چوب ترمو آلاچیق پرگولا نمونه کار معماریکا از آنجایی که یافتن فضای سبز خالی در شهر دشوارتر می شود، باید برای قرار دادن باغ روی ساختمان ها دقت بیشتری شود. برای این منظور باید مطالعات و تمهیداتی از سوی نهادهای ذیربط برای تشویق به ساماندهی روف گاردن ها صورت گیرد.
اخیراً افزایش موسسات یا شرکت هایی که صرفاً در زمینه روف گاردن تولید و تحقیق می کنند، موضوع روف گاردن را با تفکیک آن از بخش ساخت و ساز، به خودی خود به یک تخصص تبدیل کرده است

پیشنهاد ویژه معماریکا سایت منتخب saffron price 

2 دیدگاه دربارهٔ «روف گاردن در زندگی شهری طراحی و اجرای روفگاردن در تهران»

  1. بازتاب: باغ پشت بام | معماریکا

  2. بازتاب: روف گاردن ساده طراحی و اجرای روفگاردن چوبی با ترمووود | معماریکا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *