بریلوکس

بر پایه روغن (Oilbase) در حجم‌ ۳ لیتری تولید کشور آلمان

ورنیلاک

بر پایه روغن (Oilbase) در حجم‌های ۷۵۰ میلی لیتر و ۲.۵ لیتری تولید کشور یونان

تکنوس

بر پایه آب (Waterbase) در حجم‌های ۱ و ۳ لیتری تولید کشور فنلاند

کرال

بر پایه روغن (Oilbase) در حجم‌های ۱ و ۴ لیتری تولید کشور ترکیه

مین وکس

بر پایه آب (Waterbase) در حجم‌های ۱ و ۳ لیتری تولید کشور کانادا